NASZA pracownia mieści się w Leszczynach – małej łemkowskiej wsi w Beskidzie Niskim. Pracownia istnieje od 2006r.

Tradycja, historia, ludzie i przestrzeń mają niewątpliwy wpływ na naszą pracę. Staramy się respektować tożsamość miejsca. W procesie projektowania poszukujemy logiki, prostoty i pragmatyzmu. Bardzo istotny jest dla nas kontekst miejsca, jego porządek. Podchodzimy z szacunkiem do zastanej przestrzeni, staramy się aby nowe, dodane przez nas wartości nie zaburzały zastanej równowagi.

Nasz zespół składa się z architektów z uprawnieniami (członkowie izby IARP) oraz  uprawnionych projektantów innych branż: konstrukcji, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Współpracujemy również ze specjalistami z zakresu geodezji i geologii oraz rzeczoznawcami budowlanymi, do spraw  do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarnohigienicznych.

Współpracując z renomowanymi pracowniami zdobyliśmy doświadczenie przy projektach i realizacjach różnej skali, od  wnętrz i budynków jednorodzinnych aż do dużych obiektów usługowych i mieszkaniowych.  Naszą wiedzę wykorzystujemy w opracowywanych projektach oraz wymagamy wprowadzania zaprojektowanych standardów na budowie.  W naszej pracy staramy się łączyć lokalną tradycję ze współczesnymi tendencjami w architekturze.

Działalność naszej pracowni projektowej obejmuje kompleksowe projektowanie architektoniczne i urbanistyczne rozpoczynając od analiz przedprojektowych poprzez fazę projektową: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy aż do nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji. Wykonujemy zlecenia dla inwestorów prywatnych,  firm,  deweloperów oraz instytucji publicznych. Zapewniamy wysoką jakość rozwiązać architektonicznych i urbanistycznych.

Przygotowujemy analizy chłonności zabudowy dla terenów i działek przed zakupem. Uczestniczymy w procedurach  prawno-budowlanych, występujemy jako pełnomocnik inwestora przed organami administracji publicznej przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na budowę.
Pomagamy przy wyborze wykonawców oraz doradzamy w zakupie materiałów budowlanych.

Sporządzamy kompleksową dokumentację techniczną, wielobranżową, dla wszelkiego typu obiektów, między innymi mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych, sakralnych, etc. Przygotowujemy również projekty aranżacji wnętrz, dokumentację projektową dla obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, małej architektury i zagospodarowania terenu, modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynków.

Opracowujemy adaptacje projektów typowych.

Naszym celem jest  tworzenie dobrej, harmonijnej przestrzeni.  Wspieramy naszych klientów w całym procesie inwestycyjnym, od szkiców koncepcyjnych do realizacji i rozpoczęcia użytkowania inwestycji. Cenimy kreatywność i profesjonalizm oraz bliską współpracę z Klientem.  Chętnie w bezpośredniej rozmowie przedstawimy szerzej nasze możliwości i doświadczenie. Słuchamy naszych Klientów, proponujemy, współpracujemy. Osobisty kontakt to dla nas bardzo ważna część procesu projektowego.

Zapraszamy do kontaktu.

WSPÓŁPRACA

Nasza współpraca z Klientem w zależności od wspólnych ustaleń może mieć różny zakres i obejmować kilka lub wszystkie poniższe etapy:

PRACE WSTĘPNE I PRZEDPROJEKTOWE

Analizy

Opracowania pozwalające oszacować koszty, lub opłacalność inwestycji jeszcze przed zakupem działki lub rozpoczęciem procesu projektowego.  Analizie mogą zostać poddane różnorodne czynniki, np:
-analiza chłonności zabudowy pozwalająca  zweryfikować możliwości uzyskania maksymalnej zabudowy terenu.

-analiza potencjału nieruchomości, możliwości rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku istniejącego – ze względu na istniejące rozwiązania funkcjonalne, konstrukcyjne i instalacyjne oraz obowiązujące przepisy techniczne i wymagania prawa miejscowego,

– analiza możliwości inwestycyjnych, możliwości zabudowy i funkcjonalności działki w  oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
– analiza zagrożeń i ograniczeń jakie mogą wystąpić na wybranym terenie, ze względu na istniejącą infrastrukturę, warunki gruntowe, ukształtowanie terenu etc

Doradztwo

– doradztwo przy wyborze i zakupie nieruchomości pod inwestycje

– doradztwo techniczno-prawne przed zakupem nieruchomości np. poddasza, lokalu użytkowego, mieszkania.

Sprawy formalne

– przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

– uzyskanie mapy do celów projektowych

– uzyskanie badań geotechnicznych

Inwentaryzacje

– sporządzanie inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych lub ich części.

PROJEKT KONCEPCYJNY

Po określeniu, zebraniu i uporządkowaniu potrzeb Klienta następuje etap opracowania projektu koncepcyjnego. Ten etap charakteryzuje ścisła współpraca z Klientem.  Analizując wszystkie zebrane dane, lokalizację, kontekst, program użytkowy przygotowujemy optymalną propozycje nierzadko w kilku wariantach.  To niezwykle istotne opracowanie prezentowane w postaci rysunków technicznych ze zwymiarowanymi rzutami, elewacjami oraz schematów i  wizualizacji. Dzięki takiej formie opracowania  można przeanalizować każdy element projektowanego obiektu już na wstępnym  etapie oraz zweryfikować, czy spełnia on potrzeby i oczekiwania Klienta,  czy jest zgodny z przyjętymi założeniami i uzgodnieniami, a także wskazać miejsca wymagające zmiany.
Na życzenie Klienta etap koncepcji możemy zakończyć wstępnym zestawieniem materiałów co może pomóc przy określeniu kosztów inwestycji. Projekt  koncepcyjny możemy ponadstandardowo przedstawić na animacjach, modelu 3d lub makietach.

PROJEKT BUDOWLANY
Po zatwierdzeniu koncepcji przez Inwestora następuje przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę. Projekt budowlany stanowi niezbędną formalność by Inwestor mógł rozpocząć budowę, jego zakres i forma  są określone w odpowiednich przepisach. Projekt budowlany składa się z 4 elementów:  projekt zagospodarowania działki (opracowanie wielobranżowe), projekt architektoniczno-budowlany ( najczęściej zawiera tylko branżę architektoniczną) , projekt techniczny (z reguły zawiera tylko branże: konstrukcję + instalacje), opinie uzgodnienia i inne dokumenty, przy czym projekt techniczny przedkłada się bezpośrednio inwestorowi, z pominięciem urzędu. Należy pamiętać o tym, że projekt techniczny to nie jest projekt wykonawczy.

W wielu przypadkach do części projektowej projektu budowlanego należy dołączyć niezbędne dokumenty, np. warunki techniczne przyłączenia do mediów, opinie specjalistyczne (np. konserwator zabytków, ochrona środowiska)  lub uzgodnienia (np. z rzeczoznawcami do spraw sanitarnohigienicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych, itp.). Na życzenie Inwestora możemy również zająć się uzyskaniem ww dokumentów oraz dodatkowo mapy do celów projektowych, czy badań geotechnicznych. W procesie uzyskania pozwolenia na budowę pełnimy rolę pełnomocnika klienta przed organami administracji państwowej i innych instytucji.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy stanowi opracowanie, w którym zawarte są rozwiązania szczegółowe wskazane ogólnie w koncepcji i potem w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy zawiera rysunki detali architektonicznych,  które umożliwiają szczegółowe określenie sposobu wykonania newralgicznych miejsc w projektowanym obiekcie. Projekt wykonawczy zawiera  również zestawienia stolarki oraz innych elementów budowlanych. Projekt wykonawczy może zostać uzupełniony o przedmiary, kosztorysy i specyfikację wykonania robót.

Projekt wykonawczy może zostać opracowany w zakresie architektury, lub jako wielobranżowy. Ta dokumentacja pozwala nam „opisać” dokładnie obiekt, wskazać materiały, kolory, sposoby rozwiązań. Jest bardzo pomocna przy realizacji obiektu, ponieważ wykonawca w projekcie wykonawczym znajduje szczegółowe rozwiązania.  Inwestor może weryfikować zgodność wykonywanych prac z założeniami projektowymi w dużo większym stopniu jak w odniesieniu do projektu budowlanego. Rysunki wykonawcze są podstawą do egzekwowania jakości od wykonawcy.

NADZÓR AUTORSKI NAD INWESTYCJĄ

W ramach nadzoru autorskiego czuwamy nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z Projektem i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. Oprócz tego w zakresie działań związanych z pełnieniem nadzory autorskiego należy uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się na bieżąco na budowie, zatwierdzanie poszczególnych etapy budowy i robót, wskazywanie usterek – elementów do poprawienia,
Oferujemy nasze wsparcie  na etapie realizacji inwestycji. Dzięki funkcji nadzoru autorskiego obiekty realizowane są zgodnie z założeniami przyjętymi i uzgodnionymi z Inwestorem na etapie koncepcji.

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ

Projektujemy wnętrza z uwzględnieniem polskich norm projektowych i prawa budowlanego.
Projekt aranżacji wnętrz z reguły przygotowujemy dwuetapowo. Etap 1 to projekt koncepcyjny, etap 2 to projekt wykonawczy. Projekt koncepcyjny zawiera propozycje z zakresu układu i kolorystyki przedstawione za pomocą rzutów aranżacyjnych, widoków, modelu 3D.
Projekt wykonawczy zawiera informacje zatwierdzone w projekcie koncepcyjnym. Rysunki techniczne zaprojektowanych mebli a także istotnych detali wnętrza dla firmy remontowej oraz rysunki rozmieszczenia punktów wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych dostosowane do opracowań meblowych i wykończeniowych wnętrz. – jest to niezwykle ważne w momencie kiedy zależy Państwu na precyzyjnie wykończonym wnętrzu.
Do projektu wykonawczego wnętrz dołączamy Zestawienie materiałów i wyposażenia.